Obchodní podmínky1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Unie šipkových organizací ČR z.s., IČ: 69154431 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele turnaje na straně jedné a hráče, který se do turnaje přihlašuje uhrazením startovného na straně druhé. Internetová registrace do turnajů, včetně online úhrady startovného je provozovatelem provozován na této internetové adrese, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na této doméně (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Přihláška – registrace do turnaje

2.1. Na základě výběru turnaje, do kterého se lze hlásit online, přechází hráč k registraci - přihlášce. V přihlášce je uveden turnaj, do kterého se hráč hlásí a výše startovného. Vzhledem k tomu, že se nejedná o prodej zboží, neuvádějí se žádné případné náklady na dodání (např. dopravné, balné, …).

2.2. Zkontrolovanou a řádně vyplněnou přihlášku může hráč kliknutím potvrdit a odeslat.

2.3. Přihláška nemůže být uzavřena telefonicky.

3. Uzavření smlouvy Provozovatel (pořadatel) - Hráč

3.1. Webové rozhraní provozovatele obsahuje seznam turnajů, do kterých je možné se přihlásit (včetně úhrady startovného) online, včetně výše startovného do zvoleného turnaje. Výše startovného jsou uvedeny včetně všech možných souvisejících poplatků. Pokud je uvedena pouze jedna výše startovného bez dovětku, je konečná. Nabídky registrace včetně možnosti platby startovného do turnaje zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.2. Pro registraci do turnaje vyplní hráč registrační formulář - přihlášku ve webovém rozhraní obchodu. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:

  • Jméno a reg. číslo hráče, typ turnaje a výši startovného do turnaje (hráč pro potvrzení zvolí volbu „Závazně přihlásit“, čímž se přihláška přesune do elektronického nákupního košíku webového rozhraní).
  • Způsobu úhrady startovného.

3.3. Před zasláním přihlášky provozovateli je hráči umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do přihlášky hráč vložil, a to i s ohledem na možnost hráče zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do přihlášky. Přihlášku odešle hráč provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“. Údaje uvedené v přihlášce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení přihlášky a platby toto potvrdí hráči zobrazením přihlášeného hráče v seznamu přihlášených daného turnaje.

3.4. Ke každé řádně zadané a hráčem odeslané přihlášce je po jejím přijetí z webového rozhraní automaticky generována informativní zpráva potvrzující přijetí přihlášky, která je odeslána na e-mail uvedený v registračním formuláři hráče. Pokud hráč tuto zprávu z nějakého důvodu neobdrží (chybně zadaná e-mailová adresa, překročení kapacity e-mailové schránky hráče, ...) doporučujeme ověřit hráči, zda byla přihláška skutečně přijata. Ověření je možné elektronickou poštou na kontaktní adrese provozovatele.

3.5. Smluvní vztah vzniká okamžikem odeslání přihlášky.

3.6. Hráč bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu – přijmout přihlášku, a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7. Hráč souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé hráčům při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí hráč sám.

4. Cena - startovné do turnaje a platební podmínky

4.1. Cenu - startovné do turnaje může hráč uhradit provozovateli výhradně bezhotovostně způsobem uvedeným na webové rozhraní..

4.2. Závazek hráče uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

4.5. Provozovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží hráčmu, zejména v případě platby převodem na účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Odstoupení smlouvy – zrušení přihlášky do turnaje

5.1. Hráč bere na vědomí, že přihlášku do turnaje nelze po zaregistrování a uhrazení stornovat, vzhledem k tomu že se nejedná o nákup zboží.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Vzhledem k tomu že, že přihláška a startovné do turnaje není zboží, není předmětem Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti a neřídí se příslušnými obecně závaznými předpisy upravující prodej zboží (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Provozovatel odpovídá hráčům za to, že turnaje proběhne ve stanoveném termínu.

6.3. V případě, že turnaje bude zrušen, či přesunut v čase či místě, mají hráči právo na vrácení startovného v plné výši a to nejpozději do 30 dnů od původního termínu zrušeného turnaje.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zaplacením startovného a podáním přihlášky se hráč zavazuje respektovat herní řád, nařízení a rozhodnutí pořadatelů a rozhodčích. Podáním přihlášky hráč souhlasím s fotografováním a natáčením před, během a po turnaji a před, během a po slavnostním ceremoniálu. Fotografie a přenosy mohou být archivovány a případně vysílány na sociálních sítích a v médiích. Podáním přihlášky se hráč zříká jakéhokoliv nároku na finanční odměnu související s natáčením a fotografováním.

7.2. Hráč se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Hráč není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní provozovatele. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních hráčů a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Provozovatel není ve vztahu k hráčům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5. Hráč bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů hráče, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Hráč souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, registrační číslo, adresa elektronické pošty, dále vše jen jako „osobní údaje“) a IP-adresy, cookies, lokální Flash údaje, statistické informace jako jsou typ prohlížeče, operační systém, URL z níž jste byli přesměrováni na stránku, navštívené stránky, čas využívání (dále společně vše jen jako „statistické údaje“).

8.3. Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace přihlášky do turnaje a se zpracováváním statistických údajů provozovatelem, a to pro účely systémové analýzy z důvodu prevence boje proti počítačové kriminalitě.

8.4. Hráč bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

8.5. Zpracováním osobních údajů hráče může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatele nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu hráče předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Hráč potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Hráč prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

8.8. V případě, že by se hráč domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života hráče nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení.
  • Požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost hráče podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má hráč právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění hráče obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li hráč o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Poskytování osobních údajů:

S údaji zacházíme důvěrně a neposkytujeme je třetím osobám.

8.11. Právo na odvolání, opravu a smazání údajů:

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.
Provozovatel a provozovatel smaže Vaše osobní údaje, jakmile požádáte o jejich smazání. Upozorňujeme, že údaje nemůžeme smazat do doby, dokud nedojde k vyúčtování zboží a předání přepravci k doručení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové rozhraní obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Platnost od 1.4.2020

Obchodní podmínky


Comgate

Unie šipkových organizací České republiky z.s.
IČ: 69154431
Kontakty »

© 2024 Insion.cz